QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KTAT CỦA BỘ XÂY DỰNG

QTKĐ 01-2018-BXD - Quy trình KĐ KTAT máy khoan máy ép cọc đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 01-2018-BXD - Quy trình KĐ KTAT máy khoan máy ép cọc đóng cọc sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 05-2017-BXD - Quy trình KĐ KTAT cần phân phối bê tông độc lập

QTKĐ 05-2017-BXD - Quy trình KĐ KTAT cần phân phối bê tông độc lập

QTKĐ 03-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 03-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT sàn treo nâng người sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 02-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 02-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT máy vận thăng sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 01-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT cần trục tháp sử dụng trong thi công xây dựng

QTKĐ 01-2016-BXD - Quy trình KĐ KTAT cần trục tháp sử dụng trong thi công xây dựng