Trung tâm Kiểm định
Kỹ thuật An toàn Khu vực II

Trung tâm kiểm định
kỹ thuật an toàn khu vực II

Trung tâm kiểm định
kỹ thuật an toàn khu vực II

DỊCH VỤ CỐT LÕICISR

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
CISR

CISR là tổ chức KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CISR có đầy đủ nguồn lực con người, trang bị kỹ thuật hiện đại và cơ sở vật chất trên phạm vi cả nước, đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hiệu quả, kịp thời và đúng chất lượng