TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN KHU VỰC II

Hồ sơ năng lực

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia