HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định 834/TĐC-ĐL (05/04/2022) -  Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Quyết định 834/TĐC-ĐL (05/04/2022) - Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Quyết định 599/QĐ-TĐC (06/04/2022) -  Về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Quyết định 599/QĐ-TĐC (06/04/2022) - Về việc chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường

Quyết định 598/QĐ-TĐC (06/04/2022) -  Quyết định  về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

Quyết định 598/QĐ-TĐC (06/04/2022) - Quyết định về việc chứng nhận chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo

Quyết định 595/QĐ-TĐC (06/04/2022) -  Quyết định  về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường

Quyết định 595/QĐ-TĐC (06/04/2022) - Quyết định về việc chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường