TÀI LIỆU

TCVN ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVN ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu

TCVN ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

TCVN ISO/IEC 17025:2017 - Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn

TCVN ISO/IEC 17020:2012 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định

TCVN ISO/IEC 17020:2012 - Đánh giá sự phù hợp - Yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức tiến hành giám định

QCVN 67:2018/BGTVT - QCKTQG về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện gtvt và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN 67:2018/BGTVT - QCKTQG về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện gtvt và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

QCVN 22:2018/BGTVT - QCKTQG về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

QCVN 22:2018/BGTVT - QCKTQG về chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ