HỒ SƠ PHÁP LÝ

Giấy chứng nhận số 2619/TĐC-HCHQ (17/8/2023) - Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 2619/TĐC-HCHQ (17/8/2023) - Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) - Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) - Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ