HỒ SƠ PHÁP LÝ

Giấy chứng nhận số 1195/GCN-BCT (16/05/2024) -  GCN đăng ký hoạt động chứng nhận của Bộ Công thương

Giấy chứng nhận số 1195/GCN-BCT (16/05/2024) - GCN đăng ký hoạt động chứng nhận của Bộ Công thương

Giấy chứng nhận số 58/LĐTBXH-GCN (24/08/2023) - GCN Đăng ký hoạt động chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy chứng nhận số 58/LĐTBXH-GCN (24/08/2023) - GCN Đăng ký hoạt động chứng nhận của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH (18/11/2022) - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH (18/11/2022) - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 2167/QĐ-BCT (19/10/2022) -  Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận của Bộ Công thương

Quyết định số 2167/QĐ-BCT (19/10/2022) - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận của Bộ Công thương