HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa

Quyết định 1115/QĐ-LĐTBXH - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận sản phẩm, hàng hóa

Giấy chứng nhận số 49/LĐTBXH-GCN (18/11/2022) - GCN đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận

Giấy chứng nhận số 49/LĐTBXH-GCN (18/11/2022) - GCN đăng ký bổ sung hoạt động chứng nhận

Quyết định số 2167/QĐ-BCT (19/10/2022) -  Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Quyết định số 2167/QĐ-BCT (19/10/2022) - Về việc chỉ định tổ chức chứng nhận

Quyết định số 1311/QĐ-LĐTBXH (22/11/2021) -  Về việc chỉ định bổ sung phạm vi chứng nhận sản phẩm hàng hóa

Quyết định số 1311/QĐ-LĐTBXH (22/11/2021) - Về việc chỉ định bổ sung phạm vi chứng nhận sản phẩm hàng hóa

Giấy chứng nhận số 2332/GCN-BCT (31/08/2020) -  GCN đăng ký hoạt động chứng nhận

Giấy chứng nhận số 2332/GCN-BCT (31/08/2020) - GCN đăng ký hoạt động chứng nhận