HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định 225/LĐTBXH-QĐ (02/04/1994) - Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Quyết định 225/LĐTBXH-QĐ (02/04/1994) - Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Quyết định 552/2000/QĐ-BLĐTBXH (26/05/2000) - Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 552/2000/QĐ-BLĐTBXH (26/05/2000) - Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 1260/QĐ-BLĐTBXH (18/10/2010) - Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II

Quyết định 1260/QĐ-BLĐTBXH (18/10/2010) - Quy định chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn Khu vực II

Quyết định 1831/QĐ-BLĐTBXH (29/11/2013) - Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm

Quyết định 1831/QĐ-BLĐTBXH (29/11/2013) - Về việc kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm