HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định 225/LĐTBXH-QĐ (02/04/1994) - Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Quyết định 225/LĐTBXH-QĐ (02/04/1994) - Quyết định thành lập Trung tâm Kiểm định KTAT Khu vực II

Quyết định 552/2000/QĐ-BLĐTBXH (26/05/2000) - Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 552/2000/QĐ-BLĐTBXH (26/05/2000) - Quy chế tổ chức và hoạt động của các Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định 02/QĐ-BLĐTBXH (02/01/2024) - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II

Quyết định 02/QĐ-BLĐTBXH (02/01/2024) - Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực II