HỒ SƠ PHÁP LÝ

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Cục ATLĐ New Zealand (Work Safe New Zealand)

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Cục ATLĐ New Zealand (Work Safe New Zealand)

Giấy chứng nhận số 1922/TĐC-HCHQ - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 1922/TĐC-HCHQ - GCN đăng ký hoạt động giám định