HỒ SƠ PHÁP LÝ

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Quyết định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Hạng C

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động - Hạng C

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 52/LĐTBXH-GCN (20/4/2023) Đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận số 3094/GCN-BCT (14/10/2019) - GCN đăng ký hoạt động giám định

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia

Giấy chứng nhận Tổ chức giám định được ủy quyền của Hiệp hội gas Australia