GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Giám định là một hoạt động đánh giá sự phù hợp chủ yếu dựa vào phương pháp chuyên gia, do đó có yêu cầu cao về năng lực, kinh nghiệm và tính chuyên nghiệp của người giám định. Do tính đa dạng của sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, chuẩn mực áp dụng.. nên giám định viên, tổ chức giám định phải thường xuyên được đào tạo, huấn luyện, cập nhật các phương pháp, kỹ thuật giám định tiên tiến mới có thể đáp ứng yêu cầu công việc.

Kết quả giám định thể hiện ý kiến đánh giá chuyên môn của giám định viên và tổ chức giám định về tình trạng thực tại của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, nội dung cần giám định.., được sử dụng trong trao đổi dân sự, thi hành pháp luật,.. do đó đòi hỏi rất cao về tính độc lập, khách quan, không thiên vị.

PHẠM VI DỊCH VỤ

1
GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ

Hoạt động giám định chất lượng sản phẩm, hàng hoá đượrc qui định tại Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số: 05/2007/QH12, ngày 21 tháng 11 năm 2007,  theo đó “Giám định là việc xem xét sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa so với hợp đồng hoặc tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng bằng cách quan trắc và đánh giá kết quả đo, thử nghiệm”.

CISR là tổ chức giám định được các Bộ quản lý chuyên ngành chỉ định là tổ chức giám định chuyên nghành cho các sản phẩm hàng hoá nhóm 2, bao gồm Bộ Công thương, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

CISR có kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ giám định chất lượng hàng hoá có nguy cơ gây mất an toàn phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu.

2
GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI

Dịch vụ giám định thương mại được quy định tại Luật thương mại, văn bản hợp nhất số: 17/VBHN-VPQH ngày 05/7/2019. Điều 254 quy định “Dịch vụ giám định là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hóa, kết quả cung ứng dịch vụ và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng”, Điều 255 quy định nội dung giám định hàng hoá “Giám định bao gồm một hoặc một số nội dung về số lượng, chất lượng, bao bì, giá trị hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, tổn thất, độ an toàn, tiêu chuẩn vệ sinh, phòng dịch, kết quả thực hiện dịch vụ, phương pháp cung ứng dịch vụ và các nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng”.

Hoạt động giám định thương mại là hoạt động kinh doanh có điều kiện, theo đó tổ chức, cá nhân (kiểm định viên) cung cấp dịch vụ phải thoả mãn các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấp thuận.

CISR là đơn vị cung ứng dịch vụ giám định thương mại uy tín, được khách hàng tín nhiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất nhập khẩu hàng hoá.

Banner 01

Các dịch vụ khác

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN

Xem chi tiết
KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

KIỂM ĐỊNH - HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG

Xem chi tiết
THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

THỬ NGHIỆM KỸ THUẬT

Xem chi tiết
CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Xem chi tiết
DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

DỊCH VỤ NGOÀI KHƠI

Xem chi tiết
HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Xem chi tiết
ĐÀO TẠO NGHỀ

ĐÀO TẠO NGHỀ

Xem chi tiết
TƯ  VẤN

TƯ VẤN

Xem chi tiết