LEGAL RECORDS

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 2482/TĐC-HCHQ (31/8/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 2482/TĐC-HCHQ (31/8/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ

Giấy chứng nhận số 04/LĐTBXH-GCN (31/01/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 04/LĐTBXH-GCN (31/01/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

HỒ SƠ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM

HỒ SƠ NĂNG LỰC THỬ NGHIỆM