LEGAL RECORDS

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-37-42-43-44-45-46-47

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-37-42-43-44-45-46-47

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ

Giấy chứng nhận số 00060/18CN.SS (24/04/2018) Công nhận năng lực cơ sở cung cấp dịch vụ

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-37-42-43-44-45-46

Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-37-42-43-44-45-46

Giấy chứng nhận số 04/LĐTBXH-GCN (31/01/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 04/LĐTBXH-GCN (31/01/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm