LEGAL RECORDS

Chứng nhạn đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-18-38-39

Chứng nhạn đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-18-38-39

Chứng nhạn đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-18-38-39-40

Chứng nhạn đủ điều kiện hoạt động Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động - Bộ Xây dựng-18-38-39-40

Giấy chứng nhận số 1337/TĐC-HCHQ (08/5/2020) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 1337/TĐC-HCHQ (08/5/2020) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp