LEGAL RECORDS

Giấy chứng nhận số 1337/TĐC-HCHQ (08/5/2020) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 1337/TĐC-HCHQ (08/5/2020) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 53/LĐTBXH-GCN (20/04/2023) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Quyết định số 1937/QĐ-BCT (27/9/2022) Về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 939/GCN-BCT (13/5/2022) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 2482/TĐC-HCHQ (31/8/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm

Giấy chứng nhận số 2482/TĐC-HCHQ (31/8/2018) Đăng ký hoạt động thử nghiệm