Một số loại bình áp lực hay bị nứt trong quá trình sử dụng - 8

Thứ sáu, 29/07/2022, 07:29

BÌNH KHỬ KHÍ

Quá trình khử khí nhằm tách các lọai khí không ngưng, chủ yếu là oxy ra khỏi nước trong hệ thống sinh hơi nước.

Bình khử khí được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp bao gồm: phát điện, bột giấy và giấy, hóa chất, lọc dầu và nhiều công trình công cộng như bệnh viện, trường họcnhững nơi có thiết bị sinh hơi nước. Trong thực tế, bình khử khí có thể được tách rời với bình chứa hay kết hợp với bình chứa trở thành một khối thống nhất.

Ðiều kiện làm việc điển hình của bình khử khí là áp suất khỏang 300 psi và nhiệt độ khỏang 150 0C (300 0F). Hầu hết các bình được thiết kế theo ASME Code, độ dày thành bình tùy theo trường hợp cụ thể thường không quá 25mm (1 inch). Vật liệu chế tạo bình phổ biến là thép cacbon.

Sự phân tích các dữ liệu thu thập được từ các sự cố và những cuộc điều tra khác đã xác định những nét đặc trưng sau đây về hiện tượng nứt của bình khử khí:

-Việc xem xét các thông số vận hành và thiết kế cho thấy va đập thủy lực là yếu tố duy nhất có liên quan đến hiện tượng nứt.

-Hiện tượng nứt thường xuất hiện giới hạn ở khu vực mối hàn không được xử lý nhiệt của bình.

-Hiện tượng mỏi do ăn mòn kim lọai có vẻ là cơ chế chủ yếu trong việc hình thành và phát triển vết nứt.

Những hư hỏng và kết quả khảo sát đã thúc đẩy TAPPI (hiệp hội kỹ thuật công nghiệp giấy và bột giấy), ban thanh tra nồi hơi và bình chịu áp lực quốc gia, và NACE (hiệp hội kỹ sư ăn mòn quốc gia) soạn thảo các khuyến cáo đối với việc kiểm định, sửa chữa và vận hành.

Ðối với việc kiểm định, khuyến cáo đề xuất:

-Chú ý đặc biệt đến mặt trong của tất cả các mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt của mối hàn (HAZ)

-Sử dụng phương pháp bột từ hùynh quang ướt (WFMT) để kiểm tra.

Khuyến cáo của TAPPI và NACE cũng bao hàm những phụ mục như:

-Việc kiểm tra cần được các nhân viên được Hiệp hội kiểm tra không phá hủy Mỹ cấp chứng chỉ SNT-TC-1A tối thiểu ở cấp 1 thực hiện và việc xem xét và phân tích kết quả kiểm tra cần được nhân viên có trình độ tổi thiểu cấp 2 thực hiện.

-Tái kiểm định trong vòng 1 năm đối với các bình đã được sửa chữa, 1-2 năm đối với các bình có khuyết tật nhưng không phải sửa chữa, và 3-5 năm đối với các bình không tìm thấy khuyết tật.

Quá trình khử khí nhằm tách các lọai khí không ngưng, chủ yếu là oxy ra khỏi nước trong hệ thống sinh hơi nước.

Bình khử khí được sử dụng rộng rãi trong nhiều ứng dụng công nghiệp bao gồm: phát điện, bột giấy và giấy, hóa chất, lọc dầu và nhiều công trình công cộng như bệnh viện, trường họcnhững nơi có thiết bị sinh hơi nước. Trong thực tế, bình khử khí có thể được tách rời với bình chứa hay kết hợp với bình chứa trở thành một khối thống nhất.

Ðiều kiện làm việc điển hình của bình khử khí là áp suất khỏang 300 psi và nhiệt độ khỏang 150 0C (300 0F). Hầu hết các bình được thiết kế theo ASME Code, độ dày thành bình tùy theo trường hợp cụ thể thường không quá 25mm (1 inch). Vật liệu chế tạo bình phổ biến là thép cacbon.

Sự phân tích các dữ liệu thu thập được từ các sự cố và những cuộc điều tra khác đã xác định những nét đặc trưng sau đây về hiện tượng nứt của bình khử khí:

-Việc xem xét các thông số vận hành và thiết kế cho thấy va đập thủy lực là yếu tố duy nhất có liên quan đến hiện tượng nứt.

-Hiện tượng nứt thường xuất hiện giới hạn ở khu vực mối hàn không được xử lý nhiệt của bình.

-Hiện tượng mỏi do ăn mòn kim lọai có vẻ là cơ chế chủ yếu trong việc hình thành và phát triển vết nứt.

Những hư hỏng và kết quả khảo sát đã thúc đẩy TAPPI (hiệp hội kỹ thuật công nghiệp giấy và bột giấy), ban thanh tra nồi hơi và bình chịu áp lực quốc gia, và NACE (hiệp hội kỹ sư ăn mòn quốc gia) soạn thảo các khuyến cáo đối với việc kiểm định, sửa chữa và vận hành.

Ðối với việc kiểm định, khuyến cáo đề xuất:

-Chú ý đặc biệt đến mặt trong của tất cả các mối hàn và vùng ảnh hưởng nhiệt của mối hàn (HAZ)

-Sử dụng phương pháp bột từ hùynh quang ướt (WFMT) để kiểm tra.

Khuyến cáo của TAPPI và NACE cũng bao hàm những phụ mục như:

-Việc kiểm tra cần được các nhân viên được Hiệp hội kiểm tra không phá hủy Mỹ cấp chứng chỉ SNT-TC-1A tối thiểu ở cấp 1 thực hiện và việc xem xét và phân tích kết quả kiểm tra cần được nhân viên có trình độ tổi thiểu cấp 2 thực hiện.

-Tái kiểm định trong vòng 1 năm đối với các bình đã được sửa chữa, 1-2 năm đối với các bình có khuyết tật nhưng không phải sửa chữa, và 3-5 năm đối với các bình không tìm thấy khuyết tật.

Ý kiến khách hàng