YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tên doanh nghiệp
Địa chỉ
Điện thoại Fax
Người liên hệ Phòng/Ban
Điện thoại di động Email
1. Yêu cầu kiểm định KTAT
2. Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm
3. Yêu cầu huấn luyện an toàn lao động
4. Dịch vụ khác
5. Yêu cầu khác